20140613 Sverige, Eketorp Öland Eketorp borg - jsp007