20150514 Sverige, Torup Bara Kvissle iPhone - jsp007